N5約100個漢字+800個單字字彙表

N5程度
約100個漢字
800個單字字彙表
kanji  Onyomi Kunyomi Meaning
AN yasu(i) peace, cheap, safety
ICHI, ITSU hito(tsu), hito- one
IN no(mu) to drink
U, YUU migi right
U ame rain
EKI station
EN maru(i) circle, Yen, round
KA hi fire
KA hana flower, blossom
KA, GE shimo, sa(geru), o(rosu), ku(daru) below, down
KA nani what, how many, which
KAI, E a(u) to meet, to come together, society
GAI, GE soto, hoka, hazu(reru), hazu(su) outside, other, disconnect
GAKU mana(bu) school, science, learning
KAN, KEN aida time, time span
KI, KE soul, spirit
KYUU, KU kokono(tsu), kokono- nine
KYUU yasu(mu) to rest
GYO sakana, uo fish
KIN, KON kane gold, metal, money
KUU sora, a(keru), kara sky, to become free, empty
GETSU, GATSU tsuki month, moon
KEN mi(ru), mi(eru), mi(seru) to see, to be visible, to show
GEN, GON i(u) word, to talk
KO furu(i) old, used
GO itsu(tsu), itsu- five
GO, KOU ato, oku(reru), nochi after, later, back, to stay behind
GO noon
GO kata(ru), kata(rau) word, to talk
KOU school
KOU, KU kuchi mouth
KOU i(ku), yu(ku), okona(u) to walk. to go, to do, to carry out
KOU taka(i), taka(maru), taka(meru) high, expensive, increase, quantity
KOKU kuni country
KON, KIN ima now
SA hidari left
SAN mit(tsu), mi- three
SAN yama mountain
SHI yo(ttsu), yu(tsu), yo-, yon- four
SHI, SU ko child
JI mimi ear
JI toki time, hour
SHICHI nana(tsu), nana-, nano- seven
SHA kuruma car, wheel
SHA yashiro shinto shrine, society
SHU te hand
SHUU week
JUU, JI too, to- ten, cross
SHUTSU da(su), de(ru) to leave, to get out. to take out
SHO ka(ku) to write
JO, NYO onna, me woman, female
SHOU chii(sai), ko-, o- small
SHOU suko(shi), suku(nai) a little
SHOU, JOU ue, kami, a(geru), a(garu) above, upper
SHOKU ta(beru), ku(ru), ku(rau) to eat
SHIN atara(shii), ara(ta), nii- new
JIN, NIN hito person
SUI mizu water
SEI, SHOU i(kiru), u(mu), ha(yasu), nama, ki to live, to grow, to be born, raw
西 SEI, SAI nishi west
SEN kawa river
SEN chi thousand
SEN saki before, in future
ZEN mae before
SOKU ashi, ta(riru), ta(su) foot, to be sufficient, to add
TA oo(i) many
DAI, TAI ou(kii), oo(i) big, a lot
DAN, NAN otoko man, male
CHUU naka inner, center, between
CHOU naga(i) long, leader
TEN ame, ama sky
TEN mise shop
DEN electricity
DO, TO tsuchi earth, ground
TOU higashi east
DOU michi street, path
DOKU yo(mu) to read
NAN minami south
NI futa(tsu), futa- two
NICHI, JITSU hi, -ka day, sun
NYUU hai(ru), i(ru), i(reru) to enter, to insert
NEN toshi year
BAI ka(u) to buy
HAKU, BYAKU shiro(i), shiro white
HACHI yat(tsu), ya(tsu), ya-, you- eight
HAN naka(ba) half, middle, semi-
HYAKU hundred
FU chichi father
BUN, BU, FUN wa(keru), wa(kareru), wa(karu) part, minute, to divide, to understand
BUN, MON ki(ku), ki(koeru) to hear, to listen, to ask
BO haha mother
HOKU kita north
BOKU, MOKU ki, ko tree, wood
HON moto book, source, main-
MAI each, every
MAN, BAN ten thousand, all, many
MEI, MYOU na name, reputation
MOKU me eye
YUU tomo friend
RAI ku(ru), kita(ru), kita(su) to come
RITSU ta(tsu), ta(teru) to stand, to establish
ROKU mutt(su), mu(tsu), mu, mui six
WA hanashi, hana(su) speech, to talk, story, conversation

http://24zz.com/go.php?g=nihongoichiban.com/2011/04/10/complete-list-of-kanji-for-jlpt-n5/

如果喜歡我的教學文章
歡迎和我一起交流收藏!
訂閱或是收藏都非常歡迎!
也歡迎寫信給我
幫我拍拍手提供一些建議
或鼓勵都會讓我非常開心
更加有動力寫出下一篇有用的文章喔!
請幫忙按一下讚鼓勵吧
← 較新的文章 較舊的文章 → 繼續下一頁